Vedtægter 2023

VEDTÆGTER FOR NEW OUTLOOK DANMARK (2020)

§ l. Foreningens navn er New Outlook Danmark.
New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for
bevarelsen af staten Israels eksistens og for bevarelsen af jødedommens
humanistisk-etiske værdier går ind for følgende:

 • National selvbestemmelse til jøder og palæstinensere
 • En uafhængig jødisk stat og en uafhængig palæstinensisk stat side om side i
  fredelig sameksistens
 • At Israel lever op til principperne i landets uafhængighedserklæring om fulde og
  lige demokratiske rettigheder for alle landets indbyggere uanset religion og etnisk
  tilhørsforhold
 • At alle landene i Mellemøsten overholder såvel de internationale
  menneskerettighedskonventioner som den humanitære folkeret
 • At konflikten i Mellemøsten løses gennem dialog, forhandling og ikke-voldelige
  metoder
  Som en løsning på den nuværende konflikt mellem Israel og palæstinenserne
  støtter vi både den internationalt vedtagne ”Køreplan for Fred”, som bl.a. kræver
  stop for yderligere udvidelser af israelske bosættelser på palæstinensisk område og
  det af freds venlige israelere og palæstinensere vedtagne Genève Initiativ, hvor
  hovedpunkterne er:
 • Etablering af en uafhængig, suveræn og levedygtig palæstinensisk stat ved siden
  af Israel med fuld gensidig anerkendelse mellem de to stater
 • Grænsedragningen mellem de to stater trækkes hovedsagelig langs grænserne før
  krigen i 1967 med relativt lille udveksling af land på ligelig basis
 • Jerusalem deles administrativt, men ikke fysisk mellem staterne og en
  international styrke sikrer alles adgang til de hellige steder i byen
 • En løsning af det palæstinensiske flygtninge spørgsmål er formuleret på basis af
  en pakke, der rummer tilbagevenden til Israel for et begrænset antal flygtninge,
  repatriering til den palæstinensiske stat, genbosættelse i tredjelande og økonomisk
  kompensation.

  § 2. New Outlook beskæftiger sig med:
 • Israel-Palæstina-problematikken
 • Den aktuelle israelske samfundsdebat
 • Dansk-jødiske forhold
 • Racisme og menneskerettigheder
 • Jødisk historie og kultur
  New Outlook støtter og samarbejder bl.a. med:
 • Den israelske fredsbevægelse og venstrefløj, menneskerettighedsorganisation
  B’Tselem og alle andre, der arbejder for, at de internationale menneskerettigheds
  konventioner og at den humanitære folkeret overholdes
 • Alle relevante bestræbelser på at fremme dialog og samarbejde mellem jøder og
  palæstinensere både i Danmark og i Mellemøsten
 • Anti-racistiske og frisindede kræfter i Danmark
 • De danske jøder, der arbejder for at gøre det dansk-jødiske samfund mere åbent,
  fordomsfrit og pluralistisk

  § 3. Som medlemmer af New Outlook optages alle – jøder såvel som ikke-jøder –
  som sympatiserer med dette værdigrundlag.

  § 4. Æresmedlemmer udnævnes efter bestyrelsens beslutning.

  § 5. Medlemskontingentet fastsættes af årsmødet.

  § 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet afsluttes pr. 31.
  december og revideres senest i april måned af den valgte revisor.
  Uanmeldt revision kan foretages.

  § 7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 til 9 medlemmer og 2 suppleanter:
  foreningens ordfører og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer vælges for et år af
  gangen på det ordinære årsmøde. Årsmødet vælger også en revisor for et år.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Genvalg
  kan finde sted.

  § 8. Bestyrelsesmøder finder sted efter ordførerens indkaldelse eller når mindst tre
  bestyrelsesmedlemmer måtte kræve det. I tilfælde af stemmelighed er ordførerens
  stemme afgørende.

  § 9. Årsmødet afholdes hvert år (så vidt muligt) i maj måned. Indkaldelse til
  årsmødet skal ske med mindst 1 måneds varsel.
  Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til bestyrelsen senest 2
  uger inden årsmødet. Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

  § 10. Årsmødet er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtigt uanset
  antallet af fremmødte medlemmer. Det ledes af en dirigent valgt på mødet. Alle
  spørgsmål afgøres ved almindelig (simpel) stemmeflerhed med undtagelse af de i §
  13 og §14 nævnte.

  § 11. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer, som har været medlem af
  foreningen i mindst en måned.

  § 12. På det første bestyrelsesmøde efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig
  med kasserer og evt. andre bestyrelsesposter.

  § 13. Foreningen tegnes af ordføreren og kassereren.

  § 14. Ekstraordinært årsmøde indvarsles som det ordinære, hvis bestyrelsen finder
  det påkrævet eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer ved skriftlig motivering
  ønsker det.

  § 15. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på et ordinært årsmøde, når
  mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

  § 16. Foreningens ophævelse kan kun finde sted på et ordinært årsmøde, hvor
  mindst 3/4 af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 3/4 af
  de afgivne stemmer stemmer for. Foreningens aktiver overgives til den israelske
  fredsorganisation Shalom Hakhsav / Fred Nu, eller, hvis denne ikke findes på det
  pågældende tidspunkt, til anden anerkendt fredsorganisation i Israel.

  Vedtaget på generalforsamlingen / årsmødet d. 7.5.2023

Læs Vores blog