Forslag til ændrede vedtægter til beslutning på generalforsamlingen 2023

NewOutlooks logo

VEDTÆGTER FOR NEW OUTLOOK DANMARK (2020)
Ændringsforslag med rødt.

§ l. Foreningens navn er New Outlook Danmark.

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og for bevarelsen af jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for følgende:

• National selvbestemmelse til jøder og palæstinensere
• En uafhængig jødisk stat og en uafhængig palæstinensisk stat side om side i fredelig sameksistens
• At Israel lever op til principperne i landets uafhængighedserklæring om fulde og lige demokratiske rettigheder for alle landets indbyggere uanset religion og etnisk tilhørsforhold
• At alle landene i Mellemøsten overholder såvel de internationale menneskerettighedskonventioner som den humanitære folkeret
• At konflikten i Mellemøsten løses gennem dialog, forhandling og ikke-voldelige metoder

Som en løsning på den nuværende konflikt mellem Israel og palæstinenserne støtter vi både den internationalt vedtagne ”Køreplan for Fred”, som bl.a. kræver stop for yderligere udvidelser af israelske bosættelser på palæstinensisk område og det af fredsvenlige israelere og palæstinensere vedtagne Genève Initiativ, hvor hovedpunkterne er:

• Etablering af en uafhængig, suveræn og levedygtig palæstinensisk stat ved siden af Israel med fuld gensidig anerkendelse mellem de to stater
• Grænsedragningen mellem de to stater trækkes hovedsagelig langs grænserne før krigen i 1967 med relativt lille udveksling af land på ligelig basis
• Jerusalem deles administrativt, men ikke fysisk mellem staterne og en international styrke sikrer alles adgang til de hellige steder i byen
• En løsning af det palæstinensiske flygtningespørgsmål er formuleret på basis af en pakke, der rummer tilbagevenden til Israel for et begrænset antal flygtninge, repatriering til den palæstinensiske stat, genbosættelse i tredjelande og økonomisk kompensation.

§ 2. New Outlook beskæftiger sig med:
• Israel-Palæstina-problematikken
• Den aktuelle israelske samfundsdebat
• Dansk-jødiske forhold
• Racisme og menneskerettigheder
• Jødisk historie og kultur

New Outlook støtter og samarbejder bl.a. med:
• Den israelske fredsbevægelse og venstrefløj, menneskerettighedsorganisation B’Tselem og alle andre, der arbejder for, at de internationale menneskerettigheds konventioner og at den humanitære folkeret overholdes
• Alle relevante bestræbelser på at fremme dialog og samarbejde mellem jøder og palæstinensere både i Danmark og i Mellemøsten
• Anti-racistiske og frisindede kræfter i Danmark
• De danske jøder, der arbejder for at gøre det dansk-jødiske samfund mere åbent, fordomsfrit og pluralistisk

§ 3. Som medlemmer af New Outlook optages alle – jøder såvel som ikke-jøder – som sympatiserer med dette værdigrundlag.

§ 4. Æresmedlemmer udnævnes efter bestyrelsens beslutning.

§ 5. Medlemskontingentet fastsættes af årsmødet.

§ 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet afsluttes pr. 31. december og revideres i januar/urealistisk/ ændres lidt: april måned af den valgte revisor.
Uanmeldt revision kan foretages.

§ 7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 til 9 medlemmer og 2 suppleanter: foreningens ordfører og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer, vælges for et år af gangen på det ordinære årsmøde. Årsmødet vælger også en revisor for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Genvalg kan finde sted.

§ 8. Bestyrelsesmøder finder sted efter ordførerens indkaldelse eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer måtte kræve det. I tilfælde af stemmelighed er ordførerens stemme afgørende.

§ 9. Årsmødet afholdes hvert år (så vidt muligt) i marts/forslag til: maj måned. Indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 8 dages varsel – forslag: 7 dages varsel og indeholde en endelig dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til ordføreren senest 14. januar/forslag til: 14 dage før årsmødet, så det kan optages på den endelige dagsordenen.

§ 10. Årsmødet er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. Det ledes af en dirigent valgt på mødet. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig (simpel) stemmeflerhed med undtagelse af de i § 13 og §14 nævnte.

§ 11. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst en måned.

§ 12. På det første bestyrelsesmøde efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig med kasserer og evt. andre bestyrelsesposter. Forslag: Kassereren kan dog blive fundet på Årsmødet også udenfor bestyrelsen.

§ 13. Foreningen tegnes af ordføreren og kassereren.

§ 14. Ekstraordinært årsmøde indvarsles som det ordinære, hvis bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer ved skriftlig motivering ønsker det.

§ 15. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på et ordinært årsmøde, når mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

§ 16. Foreningens ophævelse kan kun finde sted på et ordinært årsmøde, hvor mindst 3/4 af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 3/4 af de afgivne stemmer stemmer for. Foreningens aktiver overgives til den israelske fredsorganisation Shalom Hakhsav / Fred Nu, der /eller, hvis denne ikke findes på det pågældende tidspunkt, til anden anerkendt fredsorganisation i Israel.

Vedtaget på Årsmødet d. 7.5.2023

Læs Også