Årsmøde/generalforsamling 2024

Referat af New Outlooks generalforsamling, 26. maj 2024 kl. 14.30 -17
GF blev afholdt hos Rie og Anders Jerichow i deres have i Holte

 • og vejret var med os
  Referat fra GF indføjet i indkaldelsen med rødt
 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent Anne Osbak og referent: Jacob Nørbjerg blev valgt.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og afholdes til tiden.
  Forsamlingen er beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
 2. ”Formandens” beretning v/Mette Geldmann
  Mette opsummerede beretningen (se indkaldelsen).
 • Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2023, som blev uddelt til de fremmødte.
Der har været mange donationer, ca. ⅓ større indkomst og en del nye medlemmer og 2023 sluttede med et overskud på kr 9.570,50.. Aktiverne udgør kr 27.382,13 + frimærker kr 1.475
Den gamle beholdning af frimærker er blevet byttet til nye frimærker.

Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af Budgettet for 2025, som ligeledes blev uddelt

(Bemærk trykfejl øverst i budgettet står der 2024).
Dette er udarbejdet ud fra regnskabet for 2023 og medtager ikke den kontingentforhøjelse fra 300 kr til 350kr, der blev vedtaget i 2023. Der var ikke forslag til en ændring af medlemskontingentet, som derfor fortsat er kr 350/årl.

5. Indkomne forslag
Jakob Erle fremlagde sit forslag om, at “NOs generalforsamling 2024 beslutter at kræve, at Danmark
anerkender den palæstinensiske stat fuldtud og at Danmark skal arbejde for, at savel FN som EU gør det
samme”. Se hele forslaget og dets begrundelser i det tidligere udsendte materiale til
generalforsamlingen.
Der udspandt sig en længere diskussion af forslaget i sin helhed.
Formanden understregede, at det er helt i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 1, som også
blev uddelt: ”Etablering af en uafhængig, suveræn og levedygtig palæstinensisk stat ved siden af Israel
med fuld gensidig anerkendelse af de to stater. …”; men var ikke helt tilfreds med dele af hele Jakob’s
udsendte formulering, som af nogle (andre end os) kan opfattes som en støtte til de kræfter, som
ønsker at fjerne Israel.
Flertallet af forsamlingen tiltrådte Jakob Erles skriftlige notat i sin helhed, selvom dette gav noget
uklarhed om, hvad vi stemte om og vi måtte stemme to gange, begge gange med stort flertal til
forslaget.
Jakob tilbød at præcisere forslaget ud fra de kommentarer, som kom, og bestyrelsen udarbejder i
samarbejde med Jakob hurtigst muligt en opfordring til regeringen. Jakob tager teten.

6. Valg til bestyrelsen
Helen Bahnson, Merete Christensen, Steen Hartmann og Mette Geldmann blev genvalgt.
Silke Cohen, Arne Backlund stiller op. Begge blev valgt; skønt med flere kræfter i bestyrelsen.
Suppleant: Anne Osbak
Valg af kasserer: Helen Bahnsen blev genvalgt.Valg af revisor: Merete Christensen blev genvalgt.

7. Eventuelt: Intet.

  Læs Vores blog